• 0935 864 357
  • LawyerPhanvn@gmail.com
  • All law you need is our mission

Thuế suất Thuế Thu nhập doanh nghiệp

Khi thành lập doanh nghiệp (công ty), chúng ta phải đóng một vài loại thuế trong đó loại thuế được mọi người quan tâm nhất cũng như là loại thuế đóng nhiều nhất (tính theo nguồn thu thuế quốc gia) thì đó là loại thuế Thu nhập doanh nghiệp (Thuế TNDN).

>> Quy định về Ưu đãi Thuế Thu nhập doanh nghiệp
>> Thuế suất Thuế Thu nhập cá nhân 2015

Trên nguyên tắc Thuế TNDN được tính trên phần lợi nhuận của doanh nghiệp (tổng doanh thu - tổng chi phí), căn cứ trên lợi nhuận thì doanh nghiệp phải đóng một phần trăm (%) Thuế TNDN nhất định do Luật Thuế TNDN quy định.
Công thức nộp thuế được tính trên nguyên tắc sau:
Tax = (DT - CP) x TS
Trong đó:
Tax: Số tiền thuế phải nộp cho Nhà nước
DT: Tổng doanh thu của doanh nghiệp.
CP: Tổng chi phí của doanh nghiệp
TS: Thuế suất (%) nhà nước quy định

Tại Điều 10 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất 2014 quy định về thuế suất Thuế TNDN như sau:

"Điều 10. Thuế suất
1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này và đối tượng được ưu đãi về thuế suất quy định tại Điều 13 của Luật này.
Những trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% quy định tại khoản này chuyển sang áp dụng thuế suất 20% kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.
2. Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá hai mươi tỷ đồng áp dụng thuế suất 20%.
Doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% tại khoản này là doanh thu của năm trước liền kề.
3. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam từ 32% đến 50% phù hợp với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh.
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này."

(*) Bên cạnh việc áp dụng mức thuế suất như trên, chính sách thuế còn áp dụng một số ưu đãi thuế suất như ưu đãi về thuế suất, miễn giảm thuế, ... Các bạn tham khảo về Ưu đãi thuế suất Thuế TNDN tại link bên dưới:

>> Ưu đãi thuế suất Thuế Thu nhập doanh nghiệp
Bài viết của www.indeedLaw.org
Share on Google Plus

indeedLaw.org

"Cung cấp đầy đủ và chi tiết những kiến thức pháp luật cho mọi người!"

Comment!

0 nhận xét:

Post a Comment