• 0935 864 357
  • LawyerPhanvn@gmail.com
  • All law you need is our mission

Phân tích Công văn 1436/BXD-QLN hướng dẫn tạm thời Luật Nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh BĐS 2014

Luật nhà ở 2014 và Luật kinh doanh bất động sản 2014 đã có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 nhưng các văn bản hướng dẫn như Nghị định, Thông tư vẫn chưa được ban hành vì thế việc triển khai thực thi hai luật này trên thực tế làm cho các Cơ quan nhà nước “rất lúng tùng” (nếu không muốn nói là không có cơ chế), đặc biệt là những quy định mới so với luật cũ (Luật nhà ở 2005 và Luật kinh doanh bất động sản 2006).
Truy cập www.indeedLaw.org để hiểu luật nhiều hơn
Vì thế để đảm bảo việc thực hiện các quy định của hai Luật này được thực thi trên thực tế và có cơ sở cho các Cơ quan Nhà nước thực hiện công việc của mình, ngày 30/6/2015 Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn số Công văn số 1436/BXD-QLN của Bộ Xây dựng ngày 30/06/2015 về việc thực hiện Luật Nhà ở  2014 và Luật Kinh doanh bất động 2014. Nhìn chung, thì các quy định mới có lợi cho các cá nhân, tổ chức sẽ được thực thi trên thực tế (như quyền sở hữu nhà ở của người nước ngoài, quyền chuyển nhượng một phần dự án, …) còn đối với nhưng quy định có hướng bất lợi cho cá nhân, tổ chức sẽ tiếp tục thực hiện theo các trình tự, thủ tục củ (có nghĩa là quy định mình có hiệu lực nhưng sẽ chưa thực thi như vấn đề huy động vốn thông qua hợp đồng góp vốn chia căn hộ vẫn được thực hiện theo quy định cũ là Nghị định 71/2010). 

Sau đây indeedLaw.org xin tóm gọn một số nội dung cơ bản của Công văn như sau: 
i. Huy động vốn: các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được tiếp tục hình thức ký Hợp đồng góp vốn và chia căn hộ theo Nghị định 71/2010 (tiếp tục được ký Hợp đồng góp vốn chia căn hộ).
ii. Sở hữu nhà của tổ chức, cá nhân nước ngoài: được thực hiện và thủ tục theo xin cấp Giấy chứng nhận theo Luật đất đai.
iii. Về chuyển nhượng một phần dự án: được cho phép thực hiện, thủ tục sẽ tham khảo trình tực thủ tục chuyển nhượng toàn bộ dự án.

Sau đây là một số quy định cụ thể của Công văn số 1436/BXD-QLN của Bộ Xây dựng ngày 30/06/2015 về việc thực hiện Luật Nhà ở  2014 và Luật Kinh doanh bất động 2014 (hướng dẫn thực hiện tạm thời trước khi có Nghị định và Thông tư hướng dẫn chi tiết được ban hành)

Riêng đối với một số nội dung của Luật nhà ở năm 2014 hoặc Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 giao cho Chính phủ, Bộ Xây dựng quy định chi tiết thì kể từ ngày 01/7/2015 cho đến khi các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành hai Luật nêu trên được ban hành và có hiệu lực thi hành được áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Nhà ở năm 2005 và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006 nhưng không được trái với các quy định của Luật Nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản 2014, cụ thể như sau:

I. Hướng dẫn đối với Luật nhà ở 2014

5. Về tài chính cho phát triển nhà ở
Các quy định về nguồn vốn phục vụ đầu tư xây dựng nhà ở (bao gồm nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở để phục vụ tái định cư, nhà ở công vụ) được thực hiện theo Luật nhà ở năm 2014.
Đối với quy định về trình tự, thủ tục huy động vốn để phát triển nhà ở thương mại thực hiện theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP và Thông tư 16/2010/TT-BXD ngày 01/09/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Thông tư số 16/2010/TT-BXD). Riêng các quy định về trình tự, thủ tục huy động vốn để phát triển nhà ở xã hội thực hiện theo Nghị định số 188/2013/NĐ-CP; đối với nhà ở tái định cư thì trình tự, thủ tục huy động vốn được thực hiện theo quy định của Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25/7/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư.

8. Về sở hữu nhà ở tại Việt Nam của các tổ chức, cá nhân nước ngoài
Các quy định về đối tượng, điểu kienj được sở hữu, thời hạn sở hữu, số lượng, loại nhà, khu vực được sở hữu nhà ở, quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở, trình tự, thủ tục mua bán, thuê mua nhà ở thương mại của tổ chức, cá nhân nước ngoài được thực hiện theo quy định của Luật nhà ở 2014. Đối với trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài thì thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

II. Hướng dẫn đối với Luật kinh doanh bất động sản 2014

1. Về áp dụng các loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản
Trong các hoạt động kinh doanh bất động sản, các hợp đồng phải có các nội dung chính theo quy định tại các Điều 18, 47 và 52 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014. Riêng các loại hợp đồng mẫu thì được áp dụng theo mẫu các hợp đồng đã được ban hành theo các văn bản quy phạm pháp luật từ trước ngày 01/7/2015, cụ thể như sau:
a. Đối với hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng thì thực hiện theo quy định tại chương V của Luật kinh doanh bất động sản 2006. Riêng hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê nhà ở thì áp dụng theo các mẫu hợp đồng đã được ban hành kèm theo Thông tư 16/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng; đối với hợp đồng mua bán căn hộ chung cư thì áp dụng theo mẫu hợp đồng ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BXD ngày 20/2/2014 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD;
b. Đối với hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất thì thực hiện theo quy định tại Chương V của Luật kinh doanh bất động sản 2006 và các quy định của pháp luật về đất đai hiện hành;
c. Đối với hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản thì áp dụng theo mẫu hợp đồng ban hành kèm theo Thông tư 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản 2006 (sau đây gọi tắt là Thông tư 13/2008/TT-BXD).

3. Về chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mau nhà ở hình thành trong tương lai
Nội dung về chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải tuân thủ các quy định tại Điều 59 của Luật kinh doanh bất động sản 2014. Riêng trình tự, thủ tục và mẫu văn bản chuyển nhượng, hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai thì thực hiện theo Thông tư số 16/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

4. Về chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản
Việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải tuân thủ các quy định tại Mục 6 Chương II của Luật Kinh doanh bất động sản 2014. Riêng trình tự, thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án thì thực hiện theo quy định tại Điều 51 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và Thông tư số 13/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng.
Bài viết của www.indeedLaw.org
Share on Google Plus

indeedLaw.org

"Cung cấp đầy đủ và chi tiết những kiến thức pháp luật cho mọi người!"

Comment!

0 nhận xét:

Post a Comment