• 0935 864 357
  • LawyerPhanvn@gmail.com
  • All law you need is our mission

Giấy cho mượn tiền

indeedLaw.org - Giấy cho mượn tiền thường được các cá nhân thân quen hoặc có quen biết sử dụng để một bên cho bên kia mượn tạm một số tiền trong một khoản thời hạn nhất định, có thể kèm thêm lãi suất hoặc không.

Để loại bỏ rủi ro về giao, bên cho mượn nên ghi giấy cho mượn tiền này và yêu cầu bên mượn tiền ký vào. Đừng vì ái ngại hoặc một chút lười biếng mà có thể xảy ra những sự việc tiền mất mà bạn cũng chẳng còn.

>> GIỚI THIỆU THẺ DOANH NHÂN APEC: Miễn Visa 21 nước thành viên Khối Apec (*)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY CHO MƯỢN TIỀN
BÊN CHO MƯỢN (Bên A):
Ông (Bà): …………………………………………………… - Sinh năm: …………….…………
Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………….……
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….

BÊN MƯỢN (Bên B):
Ông (Bà): …………………………………………………… - Sinh năm: …………….…………
Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………….……
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….

BÊN LÀM CHỨNG (nếu có):Ông (Bà): …………………………………………………… - Sinh năm: …………….…………
Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………….……
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….
 


Nội dung cho mượn tiền:
…….………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………

Thời hạn trả:
…….………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………Thoả thuận khác (như lãi suất, phạt....):
…….………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………… 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm ………


>> GIỚI THIỆU THẺ DOANH NHÂN APEC: Miễn Visa 21 nước thành viên Khối Apec (*)


 Bên cho mượn
(ký, ghi rõ họ tên)


Bên mượn
(ký, ghi rõ họ tên)Người làm chứng
(ký, ghi rõ họ tên)
 Bản quyền thuộc indeedLaw.org
Share on Google Plus

indeedLaw.org

"Cung cấp đầy đủ và chi tiết những kiến thức pháp luật cho mọi người!"

Comment!

0 nhận xét:

Post a Comment