• 0935 864 357
  • LawyerPhanvn@gmail.com
  • All law you need is our mission

Hợp đồng đặt cọc Chuyển nhượng Quyền sử dụng đất

indeedLaw.org - Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng Quyền sử dụng đất được ký kết giữa Bên chuyển nhượng (thường gọi là bên bán) và Bên nhận chuyển nhượng (thường gọi là bên mua) để thoả thuận Bên nhận chuyển nhượng đặt cọc cho Bên chuyển nhượng một số tiền để đảm bảo các Bên chuyển nhượng không chuyển nhượng lô đất cho người khác và Bên nhận chuyển nhượng sẽ không thay đổi ý định nhận chuyển nhượng lô đất.

>> Giấy thoả thuận Chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và giao nhận tiền đặt cọc
>> Hợp đồng vận chuyển hành khách bằng ô tô
>> Giấy cho mượn tiền

>> LUẬT SƯ TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG
>> HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ LÀM VĂN PHÒNG

>> GIỚI THIỆU THẺ DOANH NHÂN APEC: Miễn Visa 21 nước thành viên Khối Apec (*)

Hợp đồng đặt cọc này thông thường các bên tự giao kết mà chưa cần công chứng vì thế các bên có thể yêu cầu/ nhờ người làm chứng để chứng nhận việc giao kết này. (hoặc cũng có thể yêu cầu Công ty Mội giới bất động sản chứng nhận việc giao kết này).


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC
(Về việc chuyển nhượng Quyền sử dụng đất tại [......................])

Hôm nay, ngày … tháng … năm ……… tại …………….………………………………… ……………………………………………….……………………………………………………..

Chúng tôi gồm có:

I. Bên đặt cọc (sau đây gọi là Bên A):

Ông (Bà): ……………………………………………………………..………………..................
Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………….
Chứng minh nhân dân số: ………………………..cấp ngày ………………tại……………………
Ông (Bà): …………………………………………………………………………….....................
Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………….
Chứng minh nhân dân số: ………………………..cấp ngày ………………tại……………………
Cùng địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………...

II. Bên nhận đặt cọc (sau đây gọi là Bên B):
Ông (Bà): ………………………………………………………………...……………..................
Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………….
Chứng minh nhân dân số: ………………………..cấp ngày ………………tại……………………
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………...
Ông (Bà): …………………………………………………………………………….....................
Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………….
Chứng minh nhân dân số: ………………………..cấp ngày ………………tại……………………
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….……….
……………………………………………………………………………………………………...

III. Bên làm chứng:
Ông (Bà): ……………………………………………………………………………......................
Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………….
Chứng minh nhân dân số: ………………………..cấp ngày ………………tại……………………
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………...
Đại diện cho Công ty Cổ phần Bất động sản ABC

IV. Hai bên đồng ý thực hiện ký kết Hợp đồng đặt cọc với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1:TÀI SẢN ĐẶT CỌC
Giá chuyển nhượng Quyền sử đất là : ……………………………………………………… đồng. (Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………… )
Giá chuyển nhượng trên là giá chuyển nhượng ………………………...………………………….
Bên B giao trước cho Bên A số tiền đặt cọc để đảm bao giao kết và thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là: …………………………………………… đồng. (Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………… )
Số tiền còn lại là: …………………………………………………………………… đồng.
(Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………… )
Bên B sẽ thanh toán đủ cho Bên A số tiền còn lại ngay sau khi hoàn thành thủ tục công chứng Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất hai lô đất nói trên cho Bên B.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ĐẶT CỌC
Thời hạn đặt cọc là: …………………….…, kể từ ngày …… tháng ………. năm 2010

ĐIỀU 3: MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC
1.Bằng việc đặt cọc này Bên A cam kết nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bên B tại:
……………………………………………………………………………………………………...
Bên B nhận tiền đặt cọc và cam kết sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình và không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến mảnh đất mà bên B chuyển nhượng cho bên A tại: …………..………………….………………….…………………………
…………………………….…. với diện tích là ………….. .m giá bán là ………………………
……………………
2. Trong thời gian đặt cọc, bên B cam kết sẽ làm các thủ tục pháp lý để chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bên A, bên A cam kết sẽ trả …………………………………………………………
khi hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Phòng công chứng. Số tiền: ……………………. .……………………………………………………………………………
sẽ được bên A thanh toán hết khi bên B giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Nếu quá thời hạn đặt cọc này mà Bên A vì bất kỳ lý do nào không tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng hoặc có vấn đề tranh chấp, khiếu nại liên quan đến lô đất nói trên thì Bên A phải trả lại số tiền đặt cọc cho Bên B và bồi thường cho Bên B một số tiền bằng số tiền đã đặt cọc.
Và ngược lại nếu Bên B không tiếp tục nhận chuyển nhượng nữa thì bị mất toàn bộ số tiền đã đặt cọc cho Bên A.
3. Bên B có nghĩa vụ nộp phí Công chứng. Đối với các nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí đối với Nhà nước thì các bên tự chịu trách nhiệm nộp phần của mỗi bên theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A
1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:
a) Giao số tiền đặt cọc cho Bên B theo đúng thỏa thuận ngay khi ký hợp đồng đặt cọc;
b) Giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại Điều 3 nêu trên. Nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được) thì Bên A bị mất số tiền đặt cọc;
2. Bên A có các quyền sau đây:
a) Nhận lại số tiền đặt cọc từ Bên B hoặc được trừ khi thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho Bên B trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại điều 3 (mục đích đặt cọc đạt được);
b) Nhận lại số tiền đặt cọc và một khoản tiền bằng số tiền đặt cọc trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại điều 3 (mục đích đặt cọc không đạt được);

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B
1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:
a) Trả lại số tiền đặt cọc cho Bên A hoặc trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại điều 3 (mục đích đặt cọc đạt được);
b) Trả lại số tiền đặt cọc và một khoản tiền bằng số tiền đặt cọc cho Bên A trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại điều 3 (mục đích đặt cọc không đạt được);
c) Bên B có nghĩa vụ dọn dẹp sạch sẽ mặt bằng khi giao đất để trả lại mặt bằng đất thổ cư cho bên A.
2. Bên B có các quyền sau đây:
Sở hữu số tiền đặt cọc nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại điều 3 (mục đích đặt cọc không đạt được).

ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; nếu mảnh đất trên thuộc diện quy hoạch không giao dịch được thì bên B phải hoàn trả lại 100% số tiền mà bên A đã giao cho bên B . Trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Mọi tranh chấp sẽ được phán xử theo quy định của luật pháp của Việt Nam.

ĐIỀU 7: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN
Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc.
2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
3. Bên B đã nhận đủ số tiền đặt cọc nêu trong điều 1 từ bên A.

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của người làm chứng.
3. Hợp đồng có hiệu lực từ: …………………………………………………………….………….
Hợp đồng Đặt Cọc bao gồm ba (03) trang được chia làm bốn bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ hai bản.

>> GIỚI THIỆU THẺ DOANH NHÂN APEC: Miễn Visa 21 nước thành viên Khối Apec (*)

Bên A
(Ký, ghi rõ họ tên)


Bên B
(Ký, ghi rõ họ tên)


Người làm chứng
ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG ABC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Bản quyền thuộc indeedLaw.org


Share on Google Plus

indeedLaw.org

"Cung cấp đầy đủ và chi tiết những kiến thức pháp luật cho mọi người!"

Comment!

0 nhận xét:

Post a Comment