• 0935 864 357
  • LawyerPhanvn@gmail.com
  • All law you need is our mission

Đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân 2015

indeedLaw.org - Luật thuế thu nhập cá nhân của Việt Nam xác định đối tượng có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân dựa trên hai nguyên tắc sau đây:

(i) Cá nhân đó có cư trú tại Việt Nam hay không.
(ii) Thu nhập đó phát sinh tại Việt Nam hay không.

>> Thu nhập chịu Thuế Thu nhập cá nhân 2015
>> Thu nhập miễn Thuế Thu nhập cá nhân 2015
>> Thuế suất Thuế Thu nhập cá nhân 2015


Nghĩa là tùy thuộc vào việc cư trú của cá nhân đó tại Việt Nam nhiều hay ít mà sẽ xác định nghĩa vụ thuế của cá nhân đó tương ứng với những mức nhất định và nơi phát sinh thu nhập.

Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân được quy định cụ thể tại Điều 2 Luật thuế thu nhập cá nhân hợp nhất 2014 như sau:

Điều 2. Đối tượng nộp thuế
1. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.
2. Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:
a) Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;
b) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.
3. Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này.

Bên cạnh đó các bạn cần xem thêm mức thuế suất cho từng cá nhân cư trú và không cư trú là:

>> Thuế suất Thuế TNCN đối với cá nhân cư trú
>> Thuế suất Thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú

Bài viết của indeedLaw.org
Share on Google Plus

indeedLaw.org

"Cung cấp đầy đủ và chi tiết những kiến thức pháp luật cho mọi người!"

Comment!

0 nhận xét:

Post a Comment