• 0935 864 357
  • LawyerPhanvn@gmail.com
  • All law you need is our mission

Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn

Luật Đất đai 2013 được Quốc hội ban hành ngày 29/11/2013, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2014 và thay thế cho Luật đất đai 2003.

Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi thiết thi hành một số điều của Luật đất đai 2014.
- Thông tư 02/2015/TT-BTNMT quy định chi tiết một số điều Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP
- Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định về giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
- Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính
- Thông tư 28/2014/TT-BTNMT quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
- Thông tư 29/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
- Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
- Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC hướng dẫn về Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở TN-MT
- Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP quy định về đấu giá Quyền sử dụng đất.

Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
- Thông tư 37/2014/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất.
Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất.
Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất.
Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Sắp xếp theo thứ tự:

Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.
Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi thiết thi hành một số điều của Luật đất đai 2014.
Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất.
Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất.
Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất.Share on Google Plus

indeedLaw.org

"Cung cấp đầy đủ và chi tiết những kiến thức pháp luật cho mọi người!"

Comment!

0 nhận xét:

Post a Comment