• 0935 864 357
  • LawyerPhanvn@gmail.com
  • All law you need is our mission

Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn

indeedLaw.org xin giới thiệu đến các bạn Luật doanh nghiệp 2014 và toàn bộ các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp 2014 bao gồm:

1. Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2015

2. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP được Chính phủ chính thức ban hành ngày 14/9/2015 quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2015.

3. Nghị định 81/2015/NĐ-CP về Công bố thông tin của Doanh nghiệp Nhà nước do Chính phủ ban hành ngày 18/9/2015, có hiệu lực kể từ ngày 5/11/2015.

4. Nghị định 96/2015/NĐ-CP được Chính phủ chính thức ban hành ngày 19/10/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp 2014, có hiệu lực kể từ ngày 8/12/2015.

Xem thêm: 
>> Tóm tắt Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2014 về Đăng ký doanh nghiệp
>> Tóm tắt Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật doanh nghiệp 2014 
 

 Share on Google Plus

indeedLaw.org

"Cung cấp đầy đủ và chi tiết những kiến thức pháp luật cho mọi người!"

Comment!

0 nhận xét:

Post a Comment