• 0935 864 357
  • LawyerPhanvn@gmail.com
  • All law you need is our mission

Luật Đầu tư 2014 và các văn bản hướng dẫn

indeedLaw.org xin giới thiệu đến các bạn Luật Đầu tư 2014 và toàn bộ các văn bản hướng dẫn Luật Đầu tư 2014 bao gồm:

1. Luật Đầu tư 2014 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014 có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2015 và thay thế Luật đầu tư số 59/2005/QH11 và Nghị quyết số 49/2010/QH12.

2. Nghị định 83/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài được Chính phủ ban hành ngày 25/9/2015, có hiệu lực kể từ ngày 25/9/201.

3. Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 2014 được Chính phủ ban hành ngày 12/11/2015, có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2015.

Xem thêm: 
>> Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫnShare on Google Plus

indeedLaw.org

"Cung cấp đầy đủ và chi tiết những kiến thức pháp luật cho mọi người!"

Comment!

0 nhận xét:

Post a Comment