• 0935 864 357
  • LawyerPhanvn@gmail.com
  • All law you need is our mission

Tóm tắt Nghị định 118/2015 hướng dẫn Luật Đầu tư 2014


Nghị định 118/2015 được Chính phủ ban hành vào 12/11/2015 và có hiệu lực bắt đầu từ 27/12/2015 quy định và hướng dẫn chi tiết một số quy định của luật đầu tư về việc áp dụng, kiểm soát, công bố điều kiện đầu tư kinh doanh; các biện pháp đảm bảo đầu tư, ưu đãi đầu tư, thủ tục đầu tư, triển khai hoạt động của dự án đầu và quản lí nhà nước đối với các dự án đầu tư.


Sau đây, indeedlaw xin cung cấp các bạn một số nội dung chính cơ bản của Nghị định 118/2015 như sau:

Về điều kiện đầu tư tại Việt Nam:
- Về ngành nghề đầu tư kinh doanh, nhà đầu tư chỉ được đầu tư kinh doanh ngành nghề có điều kiện khi đáp ứng các điều kiện về giấy phép, chứng chỉ hành nghề , chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp hay các hình thức văn bản yêu cầu khác theo quy định của các hiệp định Việt Nam tham gia kí kết hoặc các quy định riêng của pháp luật Việt Nam.
- Ngoài ra, nhà đầu tư cũng phải đáp ứng các điều kiện khác như vốn điều lệ (đối với một số ngành nghề nhất định); hình thức đầu tư; phạm vi hoạt động đầu tư; đối tác Việt Nam khi cũng tham gia thực hiện đầu tư.
- Các hình thức đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài:
+ Thành lập tổ chức KT.
+ Góp vốn, mua cổ phần.
+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh.
+ Nhận chuyển nhượng dự án đầu tư.
- Nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư tại Việt Nam ngoài việc đáp ứng các điều kiện như nhà đầu tư Việt Nam sẽ phải đáp ứng các điều kiện đặc thù khác. Riêng đối với nhà đầu tư mang cả quốc tịch Việt Nam và quốc tịch nước ngoài sẽ được quyền chọn áp dụng điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài hoặc điều kiện áp dụng với nhà  đầu tư Việt Nam.

Về vấn đề ưu đãi đầu tư, nhà đầu tư sẽ nhận được ưu đãi từ Nhà nước trong trường hợp:
- Dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư.
- Đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn.
- Dự án có quy mô vốn từ 6000 tỷ đồng và được giải ngân trong thời hạn 3 năm.
- Dự án đầu tư tại vùng nông thôn và sử dụng từ 500 lao động.
- Dự án đầu tư về các lĩnh vực về khoa học, công nghệ.
- Đối với dự án đầu tư thuộc mục 3, 4 ở trên sẽ hưởng ưu đãi theo diện dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Trường hợp dự án đồng thời thuộc cả mục 1 và 2 nêu trên cũng sẽ hưởng ưu đãi theo diện dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Phân biệt 3 loại dự án đầu tư:
- Dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.
- Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh.
- Dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư.
Trong đó, đối với dự án được Nhà nước cấp đất, cho thuê đất hay cho phép chuyển nhượng mục đích sử dụng đất phải đảm bảo việc đầu tư của mình bằng việc kí quỹ. Mức kĩ quỹ sẽ là 3%, 2% hay 1% tuỳ vào quy mô vốn dưới hay từ 300 tỷ đồng trở lên. Tuỳ vào ưu đãi được hưởng, nhà đầu tư sẽ được giảm tiền kí quỹ theo các tỉ lệ khác nhau (mức giảm thông thường là 25% hoặc 50%).

Về việc chuyển nhượng dự án đầu tư:
Nhà đầu tư được phép chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư của mình cho nhà đầu tư khác theo quy định của luật đầu tư (khoản 1 điều 45). Trường hợp chuyển nhượng dự án phát sinh thu nhập, nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư phải thực hiện các nghĩa vụ thuế liên quan.

Ngoài ra, nghị định 118/2015 cũng quy định chi tiết về: 
- Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế (điều 38); 
- Thủ tục chấm dứt dự án đầu tư (điều 41, 42); 
- Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài.

Còn tiếp


Share on Google Plus

indeedLaw.org

"Cung cấp đầy đủ và chi tiết những kiến thức pháp luật cho mọi người!"

Comment!

0 nhận xét:

Post a Comment