• 0935 864 357
  • LawyerPhanvn@gmail.com
  • All law you need is our mission

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ (Tư vấn thường xuyên)

indeedLaw.org -  Hợp đồng Dịch vụ pháp lý này được ký kết giữa một bên là tổ chức hành nghề luật là Công ty luật với khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý tư vấn thường xuyên để tư vấn, thực hiện các hoạt động pháp lý tại doanh nghiệp và thông thường được tính phí theo tháng với chi phí một tháng là cố định, và để đảm bản được quyền lợi của các bên cũng như tránh thiệt thòi cho Tổ chức hành nghề luật khi phải thực hiện số lượng công việc quá nhiều mà chi phí lại cố định thì Hợp đồng dịch vụ pháp lý này luôn có quy định số giờ làm việc tối đa trong một tháng của Tổ chức hành nghề luật là bao nhiêu giờ. Nếu vượt quá số giờ quy định này thì sẽ tính phí thêm một mức phí do các bên tự thoả thuận.

>> Hợp đồng Dịch vụ Pháp lý (tố tụng)
>> HỖ TRỢ TUYỂN DỤNG NGÀNH LUẬT từ indeedLaw.org

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------***-------

Tp.Hồ Chí Minh, ngày ....... tháng ....... năm 2016


HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ

TƯ VẤN THƯỜNG XUYÊN

Số: .............. /2016/HĐDVPL


- Căn cứ Căn cứ Bộ luật Dân sự nước CHXHCNVN;
- Căn cứ Luật Luật sư của nước CHXHCNVN;
- Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của các bên.

Hôm nay, tại văn phòng Công ty Luật TNHH [●], số [●], Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm:
Bên Thuê Tư vấn 
TÊN CÔNG TY [●]
Trụ sở: […………………………………….]
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: [………………….]  do [………………….] cấp ngày [………………….].
Số Fax: [………………….]  Số điện thoại : [………………….]
Tài khoản Ngân hàng số: [………………….] tại Ngân hàng [………….] - Chi nhánh: [………….]
Họ và tên người đại diện: […………………………………….]
Chức vụ: […………………………………….]
Sinh ngày: […………………………………….]
Chứng minh nhân dân số: [………………….] cấp ngày: […………….] tại: [……………….]
Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: [……………………………….]
Ngày [………………….] do [………………….] lập.
(Sau đây gọi là "Bên A")

Bên Tư vấn 
CÔNG TY LUẬT TNHH [●] Địa chỉ: [●], Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Giấy đăng ký hoạt động số: [………………….]  do Sở Tư pháp Tp.Hồ Chí Minh cấp ngày [………………….].
Tài khoản: [●] Tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh [●]
Điện thoại: [●] Fax: [●]
Đại diện bởi: Luật sư [●]
Chức vụ: Giám đốc
(Sau đây gọi là "Bên B")

Sau khi thỏa thuận, hai bên nhất trí ký kết Hợp đồng này với những điều khoản cụ thể sau:

ĐIỀU 1: Nội dung
1.1. Bên B cung cấp cho Bên A những dịch vụ sau:

- Hiệu chỉnh và khuyến cáo về các hợp đồng kinh tế, thương mại thường xuyên của công ty; Hướng dẫn soạn thảo các công văn, giấy tờ Hành chính;

- Tư vấn xây dựng Nội quy Khen thưởng - Kỷ luật lao động; Quy chế công ty và các vấn đề liên quan;

- Tư vấn các nội dung liên quan đến Sở hữu trí tuệ (nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả, hợp đồng license);

- Tư vấn đăng ký Mã số mã vạch, công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa;

- Tư vấn trong việc quản lý và thu hồi công nợ, đáo hạn nợ;

- Cung cấp các văn bản pháp luật liên quan theo yêu cầu của Bên A

- Các dịch vụ khác theo yêu cầu và thỏa thuận của 02 Bên (Thực hiện theo loại hình Tư vấn vụ việc);

- Các dịch vụ miễn phí hàng tháng: Bên B sẽ cung cấp cho Bên A hàng tháng.

- Lưu ý: Dịch vụ tư vấn thường xuyên là dịch vụ pháp lý liên quan đến trực tiếp lĩnh vực đang hoạt động của Bên A và được giới hạn trong thời gian 15 giờ làm việc của luật sư tư vấn.

1.2. Phương thức thực hiện dịch vụ tư vấn thường xuyên: Bên A lập Thư lệnh - Phiếu yêu cầu tư vấn (theo mẫu) và gửi tới một trong các văn phòng của Bên B qua fax hoặc email.

ĐIỀU 2: Thời gian
Thời gian thực hiện các nội dung quy định ở Điều 1 của hợp đồng này là ...... tháng kể từ ngày ....................... và kết thúc vào ngày ............................ Sau thời hạn trên nếu cả 2 bên không có ý kiến nào khác, hợp đồng mặc nhiên có giá trị trong ....... tháng tiếp theo.

ĐIỀU 3: Giá cả và phương thức thanh toán
1.3. Giá dịch vụ thường xuyên: 7.000.000VNĐ (Bảy triệu đồng chẵn)/tháng.

1.4. Kỳ hạn thanh toán: kỳ hạn thanh toán theo hợp đồng này là 03 tháng.

Giá trên chỉ là phí tư vấn chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, các khoản phí, lệ phí của Nhà nước và phí đi lại ăn ở (nếu có).

1.5. Việc thanh toán được thực hiện ngay khi ký kết hợp đồng này bằng tiền mặt hoặc chuyển tới tài khoản của bên B.

1.6. Bên B cam kết giá chi phí dịch vụ Tư vấn vụ việc phát sinh luôn thấp hơn ít nhất 10% - 15% giá dịch vụ pháp lý áp dụng cho Bên thứ 3. Mọi dịch vụ phát sinh đều được thông báo trước và phải được sự chấp thuận của cả hai Bên thể hiện bằng Hợp đồng tư vấn vụ việc riêng biệt.

ĐIỀU 4: Quyền của Bên A
Bên A có quyền yêu cầu Bên B:

1.7. Cung cấp dịch vụ tư vấn cho tất cả các bộ phận trực thuộc bên A. Mọi việc tư vấn của tất cả các bộ phận trên đều phải được thông qua theo khoản 5.3 của Hợp đồng này.

1.8. Khi cung cấp dịch vụ tư vấn phải đảm bảo:

- Đúng pháp luật Việt Nam hiện hành;

- Phù hợp với đạo đức xã hội và không trái với thuần phong mỹ tục;

1.9. Cung cấp các tài liệu pháp lý và văn bản pháp luật liên quan đến các nội dung được tư vấn;

1.10. Thực hiện công việc theo đúng nội dung, thời hạn đã thoả thuận tại Điều 1 của Hợp đồng này.

1.11. Đảm bảo bí mật thông tin;

ĐIỀU 5: Nghĩa vụ Bên A
5.1 Thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn như qui định tại Điều 3 hợp đồng này.

5.2 Cung thông tin đảm bảo chính xác, đầy đủ và kịp thời.

5.3 Chỉ định một phòng hoặc một số người chuyên trách làm trung gian (có thể là phòng pháp chế - nếu có) để thường xuyên liên hệ với Bên B trừ trường hợp lãnh đạo từ cấp phó giám đốc trở lên của bên B có thể liên hệ trực tiếp.

ĐIỀU 6: Quyền của Bên B
1.12. Từ chối cung cấp cho Bên A những dịch vụ trái pháp luật, vi phạm đạo đức xã hội.

1.13. Ngừng cung cấp các dịch vụ tư vấn khi bên B không thực hiện thanh toán theo Điều 3 của Hợp đồng này;

ĐIỀU 7: Nghĩa vụ của Bên B
1.14. Cung cấp các dịch vụ tư vấn chính xác và kịp thời cho Bên A như qui định tại Điều 1 Hợp đồng này. Có trách nhiệm trước pháp luật về các vấn đề, nội dung đã vấn cho Bên A.

1.15. Thực hiện việc tư vấn và đảm bảo tất cả quyền lợi cho Bên A trong các dịch vụ được qui định tại Điều 1 của Hợp đồng này. Có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Bên A đối với các nội dung tư vấn của mình khi Bên A có tranh chấp với bên thứ 3 mà bị thiệt hại do lỗi tư vấn của tư vấn viên do Bên B chỉ định làm việc với Bên A.

1.16. Thực hiện hợp đồng đúng thời hạn;

1.17. Giữ bí mật những tài liệu, tin tức theo yêu cầu của Bên A, chỉ được phép tiết lộ thông tin khi có sự đồng ý của Bên A.

ĐIỀU 8: Giải quyết tranh chấp

Nếu có tranh chấp, hai bên sẽ ưu tiên giải quyết bằng thương lượng. Nếu thương lượng không thành, tranh chấp sẽ được giải quyết theo qui định của pháp luật.

ĐIỀU 9: Điều khoản thi hành

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, và chỉ được coi là kết thúc khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ của mình trong hợp đồng. Sau mỗi 6 tháng nếu cả hai bên không bổ sung, sửa đổi gì các điều khoản hợp đồng thì hợp đồng được mặc nhiên gia hạn cho 6 tháng tiếp theo.

Trong trường hợp một bên muốn sửa đổi các điều khoản trong Hợp đồng thì phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất là 03 ngày và cùng nhau thoả thuận lại những điểm cần thay đổi với sự đồng ý của 2 Bên. Các vụ việc cụ thể và phát sinh được sẽ được thanh toán và giải quyết theo quy định tại Phụ lục của Hợp đồng này hoặc các Hợp đồng Tư vấn riêng biệt.

Hợp đồng này bao gồm 09 Điều, 04 trang và được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Đại diện từng Bên đã đọc nguyên văn, hiểu rõ toàn bộ nội dung của Hợp đồng này và đồng ý dưới đây làm bằng chứng pháp lý./.


ĐẠI DIỆN BÊN A (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Giám đốc


ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Giám đốc

Bản quyền của indeedLaw.org


Share on Google Plus

indeedLaw.org

"Cung cấp đầy đủ và chi tiết những kiến thức pháp luật cho mọi người!"

Comment!

0 nhận xét:

Post a Comment